Shiatsu mit Hiron Nozaki

Shiatsu-Seminar in der Villa Unspunnen mit Hiron Nozaki.September 2005